Reklamační řád

Reklamační řád

Firma Lovely Little Shop, se snaží poskytnout zákazníkům nadstandardní služby a prvotřídní kvalitu všech výrobků. Ale pokud se zákazník domnívá, že má právo zakoupené zboží reklamovat, nechť se drží níže popsaného reklamačního řádu. Ten určuje způsob komunikace mezi zákazníkem a firmou, jestliže se zákazník rozhodne využít reklamace.

Předcházení vzniku vady

- První krok před koupí produktu je promyslet si, jaký výrobek je pro mé potřeby vhodný a jestli bude splňovat nároky, které na něj budou kladeny. 

- Než produkt začnu používat, musím si přečíst etiketu, popřípadě návod, kde je popsáno složení výrobku a doporučený postup jeho čištění a udržování (více informací, jak se starat o produkt najdete ZDE)
- Jestliže chci, aby produkt dlouho vydržel funkční, musím se o něj správně starat a neklást na něj nepřiměřené nároky.


Obecné znění záručních podmínek

Zákazník nespokojený se zakoupeným produktem nesmí svým jednáním porušovat níže uvedený reklamační řád. Každý zákazník má právo na prostudování reklamačního řádu, prodejce mu toto právo nesmí upírat - Reklamační řád musí být umístěn na internetových stránkách prodejny nebo v kamenném obchodě. Reklamační řád je součástí každé kupní smlouvy.

Jestliže zákazník zaregistruje na právě zakoupeném zboží vadu, má právo výrobek u prodejce ihned reklamovat. Jako vadné se zboží neuznává v těchto případech:


- Jestliže vada či opotřebení vzniklo v důsledku každodenního používání 

- Jestliže zboží nebylo udržováno nebo jestliže byla údržba provedena nesprávným způsobem.

- Když byla vada způsobena nevhodným používáním, mechanickým poškozením či špatným skladováním.

- Když se jedná o vadu, kvůli které byl produkt zlevněn.

- Je-li reklamované zboží zcela opotřebováno vzhledem k míře své užitné hodnoty.


Uplatnění reklamace

- Vždy si schovávejte doklad o nákupu (účtenku nebo fakturu), kterým v případě reklamace potvrdíte, že byl produkt zakoupen u firmy Lovely Little Shop Bez tohoto dokladu nemáte nárok na reklamaci výrobku.

- Poškozený produkt nadále nepoužívejte, ihned ho reklamujte. Vada se může rozšířit a úplně znehodnotit zboží, na reklamaci pak nebude brán zřetel.

- Výrobek můžete reklamovat jen v obchodě, kde byl zakoupen. Jestliže byl produkt objednán přes internet, pošlete ho prodejci na danou adresu.


Záruční doba

Záruční doba trvá přesně od okamžiku, kdy bylo zákazníkovi předáno zakoupené zboží. Trvá 2 roky, výjimku však tvoří použité zboží, které může mít záruční dobu zkrácenou až na 1 rok. Pokud je uplatněna reklamace a výrobek je vyměněn za nový, záruční doba trvá opět v plném rozsahu, a sice 2 roky. Po celou tuto dobu má zákazník nárok reklamovat vadné zboží!


Vyřízení reklamace

Právo na bezplatný servis ztrácí kupující ve chvíli, kdy neoprávněně pověřil třetí osobu k opravě poškozeného produktu.

Jestliže je reklamace oprávněná, má prodejce povinnost předat zákazníkovi stvrzenku o reklamaci (s časem a místem reklamování zboží a s termínem dodání nového či opraveného výrobku). Zákazník smí na vyřízení reklamace čekat déle než 30 dnů pouze ve výjimečných případech a po osobní domluvě s prodejcem.
Jestliže zákazník nepřevezme opravený či nový výrobek do půl roku ode dne vyřízení reklamace, má prodejce nárok na likvidaci tohoto výrobku. 


Rozpor s kupní smlouvou

Výrobek v okamžiku předání do rukou kupujícího musí odpovídat kupní smlouvě, v opačném případě má prodejce povinnost zdarma opravit tento výrobek tak, aby byl v souladu s kupní smlouvou. Výrobek musí být buď bezplatně opraven, nebo nahrazen za nový. Pokud není výrobce schopný toto zaručit, má zákazník právo na slevu nebo úplné odstoupení od smlouvy. Ovšem jestliže sám zákazník zavinil poškození výrobku nebo o nesouladu s kupní smlouvou věděl již před pořízením výrobku, veškeré výše uvedené nároky ztrácí.


Vady odstranitelné x neodstranitelné

Jestliže není výrazně ovlivněna kvalita, vzhled či funkčnost zboží a jestliže je možné vykonat opravu v zákonem dané lhůtě, jedná se o výrobek s odstranitelnou vadou. Zákazník má v tomto případě nárok na servis zdarma a rychle. Odstranitelná vada spadá do kategorie neodstranitelných vad v případě, že byl výrobek již více než dvakrát reklamován a ta samá vada se objevila i po třetí.

Jestliže je běžné používání výrobku doprovázeno zásadními komplikacemi, jedná se o neodstranitelnou vadu. Zákazník má nárok na výměnu produktu, popřípadě na zrušení kupní smlouvy. Jestliže je výrobek neodstranitelně poškozen, ale tato vada nebrání v jeho běžném užití, má zákazník nárok na slevu.
O rozsahu poškození rozhoduje vždy jen prodejce!
 

Řešení sporů

Jestliže podáte reklamaci a prodejce ji shledá neoprávněnou, máte nárok na vyjádření soudního znalce, který sepíše posudek. Vzniklý spor řeší příslušný soud v případě, že se posudek soudního znalce liší od tvrzení prodejce a ten stále nehodlá reklamaci uznat.